NOTE! This site uses cookies and similar technologies.

If you not change browser settings, you agree to it.

I understand
ПОДЗОНА ЛУКYВ
Инвестициoнный Хит!
Подзона Лукув
в городе Лукув
Подзона Лукув
в местности Лазы

pl PL-20171229 dostepne-dzialkiBurmistrz Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Łapiguz w obrębie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

1. nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Łapiguz oznaczona jako działka Nr 1256/26 o pow. 1,4913 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6); cena wywoławcza nieruchomości wynosi 586 827 zł netto;

2. nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Łapiguz oznaczona jako działka Nr 1256/29 o pow. 2,1991 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6); cena wywoławcza nieruchomości wynosi 865 346 zł netto.

Ww. nieruchomości są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone w terenie przeznaczonym na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczonym na rysunku planu symbolem 3P. Przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przeznaczenie dopuszczalne: usługi uciążliwe i nieuciążliwe, rzemiosło produkcyjne.

Nieruchomości położone są w obrębie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarządzającemu Strefą, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje prawo pierwokupu.

Na działkach nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań. Nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) upłynął dnia 28 maja 2019 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2019 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, sala konferencyjna.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 117 000 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych) dla nieruchomości wymienionej w poz. Nr 1; 173 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) dla nieruchomości wymienionej w poz. Nr 2 na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 14 sierpnia 2019 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu  kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków - ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. (25) 797 66 10 w godzinach 7:30-15:30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Piotr Płudowski

Project co-financed by the European Regional Development Fund under
the Regional Operational Programme for Lubelskie Voivodeship

logo-project-en

Партнеры

Город Лукув

01-Łuków-herb v9

Район Лукув

Herb Gminy Łuków

информационный бюллетень

Если вы хотите получать информацию о новых продуктах и других раритетов, подпишитесь на нашу рассылку.
 
koperta 

МЗРИИ ЛУКУВ
УЛ. ПИЛСУДСКЕГО 17
21-400 Луков

 
koperta 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛУКУВ
УЛ. СЬВИДЗРСКА 12
21-400 Луков

Scroll to top