UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
PODSTREFA ŁUKÓW
Trafione Inwestycje!
Podstrefa Łuków
w Mieście Łuków
Podstrefa Łuków
w miejscowości Łazy

pl-PL baner-www 01Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż: prawa własności niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ul. Łapiguz i przy ul. Strzelniczej w obrębie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

1. Nieruchomość przy ul. Łapiguz oznaczona jako działka Nr 1256/17 o pow. 4,0825 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 614 220 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT).

2. Nieruchomość przy ul. Łapiguz oznaczona jako działka Nr 1256/19 o pow. 2,6095 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 031 800 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT).

3. Nieruchomość przy ul. Strzelniczej oznaczona jako działka Nr 1256/20 o pow. 2,2388 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 885 220 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT).

4. Nieruchomość przy ul. Strzelniczej oznaczona jako działka Nr 1258/3 o pow. 0,9876 ha (księga wieczysta Nr LU1U/00054273/6).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 390 500 zł netto (do ceny zostanie doliczony 23% podatek VAT).

W/w nieruchomości są w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego położone:
- nieruchomości wymienione w pkt 1 i pkt 2 w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej oznaczonym na rysunku planu symbolem PZ1,
- nieruchomości wymienione w pkt 3 i pkt 4 w terenie przeznaczonym na realizację i utrzymanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z dużym udziałem zieleni urządzonej oznaczonym na rysunku planu symbolem PZ2.

Nieruchomości położone są w obrębie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zarządzającemu Strefą, tj. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przysługuje prawo pierwokupu.

Nabywca musi posiadać zezwolenie na działalność na terenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub zobowiązany jest w ciągu roku od dnia podpisania umowy sprzedaży rozpocząć na przedmiotowym terenie inwestycję zgodną z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i zrealizować ją do końca 2018 roku. W przypadku nie wywiązania się z tego obowiązku, Miasto Łuków wezwie Nabywcę i wyznaczy dodatkowy termin. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego dodatkowego terminu, Miastu Łuków będzie przysługiwało prawo odkupu tej nieruchomości w terminie roku od upływu dodatkowego terminu.

Działki Nr 1256/17 i Nr 1256/19 są przedmiotem umowy dzierżawy Nr GNP.6845.64.2013 z dnia 31.12.2013 r., która obowiązują do dnia 30 września 2015 r. Na działkach Nr 1256/20 i Nr 1258/3 nie są ustanowione obciążenia. Nieruchomości mają dostęp do drogi publicznej. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782) upłynął dnia 1 czerwca 2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 września 2015 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17, sala konferencyjna.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu z podaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania lub nazwy i siedziby firmy oraz numeru działki, w wysokości: 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) dla nieruchomości przy ul. Łapiguz (poz. Nr 1); 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) dla nieruchomości przy ul. Łapiguz (poz. Nr 2), 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) dla nieruchomości przy ul. Strzelniczej (poz. Nr 3); 77 000 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) dla nieruchomości przy ul. Strzelniczej (poz. Nr 4) na konto Miasta Łuków Nr 84 9206 1048 7103 0300 2000 0160 Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie najpóźniej do dnia 16 września 2015 r. Decyduje data ujawnienia środków na wskazanym rachunku bankowym Miasta Łuków. Wpłata wadium oznacza zapoznanie się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

Cudzoziemcy chcący nabyć nieruchomość winni legitymować się w dniu przetargu zezwoleniem lub promesą ministra właściwego do spraw wewnętrznych pod rygorem niedopuszczenia do przetargu za wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych z tego z mocy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

Osoby przystępujące do przetargu winny posiadać dokument tożsamości. Osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną lub fizyczną zobowiązane są okazać się kompletem dokumentów do jej reprezentowania. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo wymaga formy notarialnej).

Szczegółowe warunki przetargu określone są w regulaminie dostępnym w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17 lub na stronie internetowej http://umlukow.bip.lubelskie.pl.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy notarialnej wadium przepada. W pozostałych przypadkach wadium podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nieruchomości sprzedawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych. Geodezyjne okazanie granic sprzedawanych nieruchomości jest możliwe na koszt i wniosek nabywcy po uprzednim opłaceniu kosztów geodezyjnych.

Burmistrz Miasta Łuków nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne podziemne uzbrojenia terenu nie wykazane na istniejących mapach.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia aktu notarialnego.

Cena sprzedaży i podatek VAT (23% VAT) podlegają zapłacie jednorazowej na 3 dni przed terminem zawarcia aktu notarialnego.

Nabywca nieruchomości ponosi wszelkie opłaty i podatki, koszty notarialne, sądowe i inne związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, pokój Nr 7 lub telefonicznie tel. 25 798 30 07 wew. 110 w godzinach 7.30 - 15.30.

Burmistrz Miasta Łuków zastrzega sobie prawo odwołania przetargu jedynie z ważnych powodów.

                                          Burmistrz Miasta Łuków
                                        /-/ Dariusz Szustek

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

logotypy projekt pl

Partnerzy

MIASTO ŁUKÓW

01-Łuków-herb v9

GMINA ŁUKÓW

Herb Gminy Łuków

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach oraz innych ciekawostkach zapisz się do naszego newslettera.
 
koperta 

URZĄD MIASTA ŁUKÓW
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków

 
koperta 

URZĄD GMINY ŁUKÓW
ul. Świderska 12
21-400 Łuków

Scroll to top